Regulamin sklepu internetowego deckhouse.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5.KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY OŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. REKLAMACJE(POSTĘPOWANIE)
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.deckhouse.pl prowadzony jest przez
DeckHouse sp. z o.o.
ul. Krakowska 176
33-100 Tarnów
NIP 9930660793
KRS 0000632743
REGON 365187033

Kapitał zakładowy: 60.000 zł
adres poczty elektronicznej: biuro@deckhouse.pl
 
1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, a także do przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia tegoż Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz, który jest dostępny w Sklepie Internetowym. Umożliwia utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, czyli interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Umożliwia złożenie Zamówienia,głównie poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka a następnie określenie warunków Umowy Sprzedaży, czyli m.in.sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO -Usługa Elektroniczna, polegająca na oznaczonym indywidualną nazwą(loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiorów zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym są gromadzone dane Usługobiorcy (m.in. informacje o złożonych Zamówieniach).
1.4.7. NEWSLETTER – Elektroniczna Usługa Dystrybucyjna, która jest świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego różne informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym ruchoma rzecz albo usługa wykonawcza będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN -niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.deckhouse.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – DeckHouse sp. z o.o., ul.Krakowska 176, 33-100 Tarnów, NIP: 9930660793, KRS: 0000632743
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu / Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Usługodawcę, drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i jednocześnie bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po spełnieniu następujących trzech kolejnych kroków:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta czyli kliknięcie w link potwierdzający(przesłany na podany adres poczty elektronicznej). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie danych Usługobiorcy takich jak:imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się od momentu dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Aby złożyć Zamówienie należy spełnić łącznie dwa kolejne punkty: wypełnić Formularz Zamówienia i kliknąć pole „Wyślij zamówienie” (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnych zmian wprowadzanych danych(należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia obowiązkowe jest podanie danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej,na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Prześlij” .Na Newsletter można się także zapisać przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta (z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter).
2.2.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne (darmowe).
2.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
2.2.2.Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.3. Niezbędne wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.3.1. Komputer, laptop bądź inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji12.0.0 i wyższej.
2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu:1024×768
2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java script.
2.4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw autorskich,praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym i obraźliwym.

3.Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach, które zostały podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie wybranej Złoty Polski PLN  zawiera wszystkie składniki,w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3.3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Klient składając Zamówienie i korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Sklepu Internetowego bądź narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
3.5.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
3.5.2. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przez Klienta niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem a także jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta (wiadomość musi zawierać co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.2., oraz przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (faktura VAT). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. Sposoby płatności

4.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3. Bank: ING.
4.1.4. Numer rachunku: 39 1050 1722 1000 0090 8077 4715
4.1.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl – czasowo wyłączone.
4.1.6. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – czasowo wyłączone.
4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – czasowo wyłączone.
4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Serwis Przelewy24
4.3.1. Serwis Przelewy24 – jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

5.Koszt, termin i sposób dostawy

5.1.Sprzedawca udostępnia sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.1.1.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa – czasowo wyłączone.
5.1.2.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa – czasowo wyłączone.
5.1.3. Transport własny sprzedającego.
5.2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty wysyłki”.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
5.3.1. Gdy Klient wybierze sposób płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub przesłania drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenia zrealizowania przelewu.
5.3.2. Gdy Klient wybierze sposób płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych

6.1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa oświadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@deckhouse.pl lub pisemnie na adres: DeckHouse sp. z o.o., ul.Krakowska 176, 33-100 Tarnów. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, bądź usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa oświadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4.W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.Reklamacje (Postępowanie)

7.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@deckhouse.pl bądź też pisemnie na adres: DeckHouse sp. z o.o., ul.Krakowska 176, 33-100 Tarnów. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
7.1.3.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres / adres e-mail, chyba, że Klient poda inny sposób.
7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@deckhouse.pl albo pisemnie na adres: DeckHouse sp. z o.o., ul.Krakowska 176, 33-100 Tarnów
7.2.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych zaleca się przesłanie elektronicznie zdjęć obrazujących istnienie podstawy reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.Prawo odstąpienia od umowy

8.1.Usługobiorca / Klient będący również konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@deckhouse.pl lub pisemnie na adres: DeckHouse sp. z o.o., ul.Krakowska 176, 33-100 Tarnów
8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To,co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat,należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
8.3. Usługodawca / Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób.
8.4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
8.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń,które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6) dostarczania prasy;

(7) usług w zakresie gier hazardowych.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Punkt 9 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.
9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
9.5.Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
9.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie jej odbioru, w obecności Kuriera i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika/ Kuriera.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy / Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona- w ramach pojedynczego roszczenia, a także za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca / Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy / Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

10. Postanowienia końcowe

10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim tez miany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę,jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.